nước rửa chén dùng cho máy rửa chén

Nước rửa chén dùng cho máy rửa chén được không?