Natri lauryl sulfat

Natri lauryl sulfat có an toàn để sử dụng?