lỡ phơi đồ qua đêm phải làm sao

Lỡ phơi đồ qua đêm phải làm sao?