ký hiệu giặt trên quần áo

Ký hiệu giặt trên quần áo có ý nghĩa như thế nào?